Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

Dövlət Tarix Arxivinin direktoru A. Qasımlının ictimai xadim Bəndalı Hüseynova həsr olunmuş "Nəsillərə nümunə" sərlövhəli məqaləsi mətbuatda dərc edilmişdir.

Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында хцсуси рол ойнамыш, баъарыьы вя интеллектуал сявиййяси иля диггят мяркязиндя дурмуш эюркямли иътимаи хадим Бяндалы Ябдцлщцсейн оьлу Мещдийев яслян Бакынын Тцркан кяндиндяндир. Сонралар атасы Ябдцлщцсейн киши Кешляйя кючмцш, Сякиня адлы бир гызла щяйат гурмуш вя онларын бу издиваъдан ики оьлан ювлады дцнйайа эялмишдир.

Məqalənin tam mətni ilə BURADAN (səh. 6) tanış ola bilərsiniz. 


Bugün: 528
Dünən: 566
Bu həftə: 1094
Son həftə: 3456
Bu Ay: 9704
Son Ay: 14601
Bu İl: 138194
Ümumi: 250813
250813