Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

Milli Arxiv İdarəsinin rəis müavini H.Həsənovun "Arxiv sənədləri unikal informasiyaya malik mədəniyyət sərvətimizdir" sərlövhəli məqaləsi mətbuatda dərc olumuşdur.

Бу эцн глобаллашан дцнйада халгларын вя мядяниййятлярин бир-бириня говушмасы просеси баш верир. Мядяни ирси зянэин олан вя она сащиб чыхмаьы баъаран халглар бу тарихи просесин амансыз сынаьындан даща шяряфля чыха билирляр. Мядяни ирс дедикдя, щяр бир халгын, ъямиййятин елми ъящятдян юйрянилмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян мядяниййят сярвятляринин мяъмусу баша дцшцлцр. Мядяни ирся тякъя эюрдцйцмцз вя тохундуьумуз мадди яшйалар дейил, щям дя инсан интеллектинин вя тябиятин мящсулу олан бцтцн мадди вя гейри-мадди сярвятляр комплекси дахилдир. Мядяни ирс ейни заманда мядяни вя сийаси сябяблярдян эяляъяйя ютцрцлмяси зярури олан информасийайа малик милли дяйярляр (адятляр, йазылы, сюзлц тарих, тикилиляр, йарадыъылыг нцмуняляри, билик вя баъарыглар) топлусудур. Бейнялхалг бирлик, дцнйа иътимаиййяти ютян ясрин орталарындан башлайараг мядяни ирсин мцщафизяси, горунмасы проблеминин ваъиблийини дярк етмиш вя онун мцщафизяси мясяляляриня хцсуси гайьыкешликля йанашмаьа башламышдыр. Бу да юз ямяли тязащцрцнц ЙУНЕСКО-нун гябул етдийи “Цмумдцнйа мядяни вя тябии ирсин мцщафизяси щаггында” конвенсийада, диэяр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян гябул едилмиш сянядлярдя юз яксини тапмышдыр. Щямин сянядлярдя мядяни ирс вя дяйярлярин горунмасынын бейнялхалг-щцгуги принсип вя нормалары мцяййянляшдирилмиш, милли вя цмумбяшяри ящямиййятя малик мядяни-тарихи наилиййятляринин горунмасында щяр бир дювлятин милли тялябляри, мараглары нязяря алынмагла юз ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасынын зярурилийи тясбит олунмушдур.

Məqalə ilə daha yaxından BURADAN tanış ola bilərsiniz (səh.4). 

 


Bugün: 286
Dünən: 420
Bu həftə: 1116
Son həftə: 2914
Bu Ay: 4605
Son Ay: 11217
Bu İl: 107950
Ümumi: 379657
379657