Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

Milli Arxiv İdarəsinin rəisi Əsgər Rəsulovun məqaləsi KİV-də dərc edilmişdir.

Епиграф сечилян кялам мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу, улу юндяр Щейдяр Ялийевин халгымызын тарихиня вя бу тарихин йазылмасына ъидди мцнасибятинин эюстяриъисидир. Щягигятян дя, халг юз кечмишини билмяйяндя, эяляъяйини дя гура билмир. Кечмиш ися, илк нювбядя, йаддашларда йашайыр. Йазылы (каьыз ясаслы вя рягямсал), эюрцнтцлц (кино-фото) вя сясли (фоно) архив сянядляри ися халгын милли-фактоложи йаддашы, мадди-мяняви сярвятидир. Мцкяммял архиви олан халгын етибарлы горунан тарихи мирасы вар демякдир. Архив сянядляри бу бахымдан халгын юз тарихини юйрянмяк, дярк етмяк, ондан файдаланмаг вя ибрят дярси эютцрмяк цчцн явязсиз мянбялярдир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ашаьыдакы мцдрик дцшцнъяси архив хидмятинин сиглятини, архив сянядинин дяйярини, архив ишинин сийаси вя елми-тарихи ящямиййятини дягиг вя сярраст ифадя едир: “Архив ишляриня эяряк чох ъидди фикир веряк. Бир тяряфдян она эюря ки, бу, халгымызын тарихини якс етдирян йеэаня мянбядир. Икинъи дя она эюря ки, тарихимизи тящриф едянлярин гаршысыны алмаг цчцн чох мцщцм амилдир”.

Щазырда билаваситя Азярбайъан Республикасы Милли Архив Идарясинин табелийиндя сянядлярин истифадя едилмяк мягсядиля гябулуну, сахланмасыны вя учотуну щяйата кечирян 6 дювлят архиви (Азярбайъан Республикасы Дювлят Архиви, Дювлят Тарих Архиви, Салман Мцмтаз адына Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят Архиви, Дювлят Елм вя Техника Сянядляри Архиви, Дювлят Кино-фото Сянядляри Архиви, Дювлят Сяс Йазылары Архиви), еляъя дя Дювлят Архивинин 15 филиалы, Нахчыван Мухтар Республикасынын Дювлят Архиви, щабеля 57 район (шящяр) дювлят архиви фяалиййят эюстярир. Бу архивлярдя 15000- дян артыг фонд, 3,7 милйона йахын сахлама ващиди, 650 милйон вярягдян артыг каьыз ясаслы, 450 миня йахын кино-фото вя фоно-видео сяняд мцщафизя олунур. Сюзцэедян архив фондларындан 163-ц Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин май 1918 - апрел 1920- ъи илляр арасындакы фяалиййяти дюврцня аиддир. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Архивиндя горунан щямин фондларда Ъцмщуриййятин гурулуш мярщялясини, Парламентинин вя 5 Щюкумятинин Тифлис, Эянъя вя Бакыдакы 23 айлыг фяалиййятини якс етдирян 26299 сахлама ващидиндян ибарят архив сянядляри горунмагдадыр.

Бу сянядляр, еляъя дя дювлят архивляринин мцхтялиф фондларында вя елми мялумат китабханасында мцщафизя едилян сяняд вя материаллар шащидлик едир ки, ХХ ясрин илк ики ониллийиндя халгымызын тарихиндя баш верян талейцклц щадисяляр - Азярбайъан Милли Шурасынын йарадылмасы, дювлят мцстягиллийимизин рясми Акты олан “Истиглал Бяйаннамяси”нин гябулу, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гурулмасы вя Азярбайъанын дефакто мцстягил дювлят кими танынмасы - Шяргин илк демократик вя парламентли дювлятиндя баш вермишдир. Бу ъащаншцмул щадисяляр миллятимизин ясрляр бойу юз ичиндя дашыдыьы азадлыг вя мцстягиллик арзусунун эерчякляшмясинин, суверен Азярбайъан халгынын милли мянлик шцурунун юзцня гайытмасынын вя юз мцгяддяратыны тяйин етмяйя гадир олмасынын сцбуту иди.

Məqalənin tam mətni ilə BURADAN tanış ola bilərsiniz (səh. 7). 


Bugün: 663
Dünən: 675
Bu həftə: 663
Son həftə: 4251
Bu Ay: 1338
Son Ay: 19788
Bu İl: 117989
Ümumi: 544918
544918