Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

STRUKTUR BÖLMƏLƏR

Son Yenilənmə : 2017-11-23 00:23:39
Baxış sayı : 4468

MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ

 

 

Şöbə müdiri                       ABDULLAYEV HİKMƏT ŞAMİL OĞLU

Telefon:                              (+99412) 562 94 21

E-mail:                                h.abdullayev@milliarxiv.gov.az

 

Şöbə müdirinin müavini     İSMAYILZADƏ XATİRƏ QULAM QIZI

Telefon:                              (+99412) 562 94 10

 

Şöbə müdirinin müavini     İSRAFİLOV ELŞƏN ƏLİ OĞLU

Telefon:                              (+99412) 562 94 67

 

 

 

 

MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİNİN

ƏSASNAMƏSİ

MAİ-nin 18 iyul 2014-cü il tarixli

10A nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.

 

        

I.              Ümumi müddəalar

1.1. Maliyyə-təsərrüfat şöbəsi Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin   struktur bölməsi olmaqla birbaşa İdarənin rəhbərliyinə tabedir.

1.2  Şöbə öz fəaliyyətində  Azərbaycan Respublikasının müvafiq məcəllə və qanunlarını, mühasibat  uçotu, valyuta tənzimi, sosial sığorta və müavinətlərə dair qanun və normativ-hüquqi sənədləri, Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi haqqqında Əsasnaməni və maliyyə-təsərrüfat şöbəsi işçilərinin vəzifə təlimatlarını  əldə rəhbər tutur.

 

II.            Şöbənin əsas vəzifələri

 

        2.Şöbənin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

               Maliyyə xidməti sahəsində:

2.1. Maliyyə fəaliyyətini və mühasibat  uçotunu təşkil etmək;

2.2. Maddi, əmək,maliyyə vəsaitlərin qənaətli istifadəsinə, İdarənin və onun strukturuna daxil olmayan tabeçiliyindəki dövlət arxivlərinin, dövlət arxivinin filiallarının (bundan sonra mətndə “İdarə”) əmlakının qorunmasını və maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətlərinə nəzarəti həyata keçirmək;

2.3. İdarə tərəfindən həyata keçirilən işlərin və planda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitləri və lazımi maliyyə-smeta sənədləri ilə təmin etmək;

2.4. Təsərrüfat əməliyyatlarını mühasibat uçotu hesablarında, həmçinin mühasibat uçotu registrlərində düzgün əks etdirmək, ona nəzarət, operativ məlumatları təqdim etmək, mühasibat (maliyyə) hesabatlarını müəyyən olunmuş müddətlərdə tərtib və təqdim etmək, digər bölmə və xidmət sahələri ilə birlikdə təsərrüfatdaxili ehtiyatları aşkara çıxarmaq və səfərbər etmək məqsədilə mühasibat uçotu və hesabatının məlumatları üzrə İdarənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi təhlilini həyata keçirmək, inventarizasiyanı aparmaq;

2.5  Əsas vəsaitlərin, maddi-əmtəə sərvətlərinin və pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı əməliyyatların mühasibat uşotu hesablarında vaxtında əks etdirmək;

2.6. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərin (xərclərin) və

vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq;

2.7. Vergi orqanlarına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi hesabatını təqdim etmək;

2.8. Mühasibat sənədlərini və vergilərin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədləri, habelə alınan gəliri, çəkilən xərcləri və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə saxlamaq;

2.9.  İdarənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin analizi və bu fəaliyyətin maliyyə göstəricilərinə təsviri;

2.10.  İdarənin maliyyə strategiyasını və onun maliyyə sabitliyinin təməlini

hazırlmaq;

2.11. İdarənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə təhlillərini aparmaq;

2.12. Lazımi hesablamalarla birgə cari və perspektiv maliyyə planlarını tərtib etmək;

2.13. Xidmətlərin maya dəyəri və gəlirliliyini planlaşdırmaq;

2.14. Əsas fondun, cari və əsaslı təmirin maliyyələşdirilməsinin qayda və

meyarlarını müəyyən etmək;

2.15. Gəlirlərin vaxtı-vaxtında daxil olmasını təmin etmək;

2.16. İdarənin bank hesabları üzrə aparılan maliyyə və hesablaşma əməliyyatlarınin  operativ uçotunu aparmaq;

2.17. Göstərilən  xidmətlər  üzrə vəsaitlərin vaxtında alınması üçün tədbirlər

görmək;

2.18. Müqavilələr əsasında tərəfmüqabillərin göstərdiyi xidmətlərin vaxtında

ödənilməsini təmin etmək;

 2.19. İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş zəruri sənədləri, hesabatları tərtib və vergi orqanlarına təqdim etmək;

 2.20. Maliyyə vəsaitləri hərəkətinin uçotunu aparmaq və maliyyə uçotunun

standartlarına uyğun olaraq maliyyə fəaliyyətinin nəticələri barədə

hesabatları tərtib etmək;

2.21.  İdarənin maliyyə vəziyyəti, daxil olan pul vəsaitləri, keçirilən maliyyə

əməliyyatları və debitorlar barədə məlumatları hazırlayıb rəhbərliyə

təqdim otmək;

2.22. Müştəri və tərəfmüqabillərə hesabları təqdim etmək, qarşılıqlı hesabları tutuşdurmaq;

2.23. Statistik hesabatların təhvil verilməsi üçün məlumatları hazırlamaq;

2.24. Xəzinə, təsərrüfat və bank əməliyyatlarının, əsas vəsait və öhdəliklərin, qeyri-material aktivlərin, azdəyərli əşya, material ehtiyatları və hesab-fakturaların uçotu.

 

        Təsərrüfat xidməti sahəsində:

2.25. İdarənin əsaslı surətdə təmirini planlaşdırmaq,  bu işə, o cümlədən təmir və tikinti işlərinə  nəzarət etmək;

2.26. Texniki vəsaitlərin   İdarəyə paylanmasına və bu texniki vəsaitlərin  istifadəsinə nəzarət etmək;

2.26. İdarənin  maddi–texniki cəhətdən təmin olunmasını və ona təsərrüfat xidmətlərini həyata   kecirmək;

2.27. İdarənın binalarının cari təmir işlərini təşkil etmək və onları yerinə yetirmək;

                             

III.           Şöbənin əsas funksiyaları

         3.Maliyyə-təsərrüfat şöbəsi ona həvalə olunmuş vəzifələri müvafiq olaraq:

         Maliyyə vəsaitləri ilə təminatını həyata keçirir:

3.1 İdarənın ştat  cədvəllərini, iliik smetalarını və onların aylar üzrə bölgüsünü tərtib edib hazırlayır və təsdiq üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir;

3.2.Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə sonunçu yerli büdcəni təsdiq edərkən, Milli Arxiv İdarəsinin, Naxcıvan MR Nazirlər Kabinetinin, İcra Başçılarının tabeliyində   olan idarə və arxivlərin saxlanılmasına ayrılmış  pulun miqdarını müəyyənləşdirir və razılaşdırır;

3.3.Milli Arxiv İdarəsinin aparatının saxlanılması ücün respublika büdcəsi üzrə açılan   kreditin  məxaric  cədvəlini Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir;

3.4. Digər şöbələrlə birlikdə Milli Arxiv İdarəsinin Mərkəzi Aparatını və onun tabeliyində  olan idarələrin strukturunu daha da təkmilləşdirmək üzrə təkliflər hazırlayır;

3.5. Daxili ehtiyatların toplanması və onlardan qənaətlə istifadə edilməsinə kömək edir və bu    sahədə ölçü götürür;

3.6. Milli Arxiv İdarəsinin  tabeliyində olan idarələrin mühasibat ucotu və hesabatının  düzgün aparılmasını təşkil  edir;

3.7. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi  tərəfindən təsdiq olunmuş təlimat və  formalar əsasında Milli Arxiv İdarəsinin tabeliyində olan idarələrin illik və carı hesabat   formalarını müəyənləşdirir;

3.8.Milli Arxiv İdarəsinin bütün əməliyyatlarının mühasibat uçotunu aparır, o çümlədən   maliyyə, kredit  və hesab əməliyyatlarını, əmək haqqı uçotu, debitor və kreditorlarla   hesablaşmanı, dövlət büdcəsində ayrılan  məbləğin, maddi cəhətdən qiymətli əmlakın   və pul vəsaitlərinin ucotunu, həmcinin bütün fəaliyyət növləri üzrə inzibati-təsərrüfat   və əməliyyat xərclərinin ucotunu, büdcə üzrə xərclərin ucotunu  aparır;

3.9. Milli Arxiv İdarəsinin tabeliyində olan və onun umumi balansına daxil olan idarələrin cari və illik mühasibat hesablarını təhlil edir, bu barədə öz rəyini verir ;

3.10. Milli Arxiv İdarəsinin tabeliyində olub respublika büdcəsindən maliyyələşdirilən,    kapital qoyuluşu üzrə xususi vəsait hesabında olan idarənin umumi mühasibat  hesabatını tərtib edir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir;

3.11. statistik hesabatları hazırlayır və Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir;

3.12. Milli Arxiv İdarəsinin tabeliyində olan idarələrin maliyyə, büdcə və smetalarını düzgün aparılmasına nəzarət edir, ucot və hasabatların təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər işləyib  hazırlayır;

3.13. Əsas vəsaitlərin və mal-material qiymətlilərinin inventarizasiyasını həyata keçirir, həmçinin yararsız hala düşmüş inventarların balansdan silinməsi üçün qanuna müvafiq tədbirlər görür ;

3.14. Əməkdaşların  mükafatlandırılması barədə arxiv idarələrindən göndərilən sənədləri  başqa şöbələrlə birlikdə nəzərdən keçirir, mütəxəssislərin və təsərrüfat hesablı   işçilərinin mükafatlandırılması üçün Azərbayçan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi    rəisinin  razılığını hazırlayır;

3.15. İdarə, təşkilat və ayrı-ayrı vətəndaşların maliyyə-təsərrüfat şöbəsinin fəaliyyətinə  aid  göndərdikləri məktubları nəzərdən keçirir və zəruri  məsələləri həll edir;

3.16. Maliyyə, əmək haqqı, iqtisadi normativlərin işlənib və tətibq edilməsi məsələlərinin  həllində idarələrə metodiki köməklik edir;   

        Maddi-texniki təchizat üzrə:

3.17. Respublika arxiv idarələrinin maddi-texniki cəhətdən təminatı ilə tanış olmaq üçün onlar   tərəfindən təqdim olunan ərizələri toplayır, təhlil edir, ümumi nəticə çıxarır və lazımi  təşkilatlarla onların  maddi-texniki təminatını müdafiə edir;

3.18. Texniki-istehsalat istiqamətində vəsaitin, avadanlıq və s. məqsədlər ücün fondun ayrılması üzrə müvafiq nazirliklərdə və respublika idarələrində Azərbaycan  Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin nümayəndəsi kimi təmsil olunur;

3.19.Texniki-istehsalat xarakterli vəsaitin, avadanlığin və s. vəsaitlərin arxiv idarələri ücün  alınmasını təşkil edir, alınmış avadanlıqları istehlakçılar arasında bölüşdürür;

           Əsaslı tikinti və təmir üzrə:

3.20. Yenidən başlanan və inşası davam etdirilən   İdarənin binalarının tikintisini və gələçək   tikinti  işlərinin  layihəsinin titul siyahılarını tərtib edir və Milli Arxiv İdarəsinin  rəhbərliyinə təqdim edir;

3.21. Layihə təşkilatları tərəfindən İdarənin  binalarının  layihəsinin işlənib  hazırlanmasını təşkil edir;

3.22. Layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və tikinti-montaj işlərinin yerinə yetirilməsi  üzrə podrat tikintisi təşkilatı və layihə təşkilatları ilə müqavilə layihəsini hazırlayır;

3.23. İdarənin binalarının tikintisi  və təmirinə nəzarət edir;

 3.24. İdarənin  binalarının təmiri və  əsaslı tikintisi planının yerinə yetirilməsi  üzrə cari hesabatı tərtib edir və lazımi  təşkilatlara təqdim edir.         

           Texnika və istismar xidməti üzrə:

3.25. İdarənin  binalarında  lift təsərrüfatına, elektrik şəbəkəsi qurğusunun istismarına, yanğınsöndürən avtomatikaya, su kəməri və qaz şəbəkəsinə, kondinsionerlə  təchizata, isitmə   sistemi və  santexnikaya nəzarəti və profilaktikanı texniki qayda və normalarla həyata keçirir;

3.26. Elektrik enerjisindən, qazdan, sudan  qənaətlə istifadə ücün tədbirlər görür;

3.27. Texniki təhlükəsizlik və təsərrüfat sanitariyası qaydalarına riayət olunması üzrə tədbirlər  görür və bu tədbirləri heyata keçirir;

3.28. Avtomobil nəqliyyatının qorunması, təmiri və texniki istismar üzrə tədbirləri yerinə  yetirir; 

          Təsərrüfat təchizatı üzrə:

3.29. Milli Arxiv İdarəsinin şöbələrini, həmçinin  respublika arxiv idarələrini mebel, təsərrüfat  inventarı, arxiv qutuları və dəftərxana   vəsaiti ilə təmin edir, mebellərin qorunmasına və onların təmirinə nəzarət edir;

3.30. Xidmət göstərmək ücün müqavilənin bağlanmasında lazımi sənədlərin  

 rəsmiləşdirilməsini, lazımi təsərrüfat materiallarının,  avadanlığın, inventarın alınması və    saxlanmasını, habelə onların sərfinin ucotunun aparılmasını və müəyyən olunmuş  qaydada hasebatların tərtib edilməsini təşkil edir;

3.31.Başqa şəhərlərin arxiv idarələrindən Milli Arxiv İdarəsinə gələn əməkdaşları    mehmanxanalarda yerlə, nəqliyyatla təmin edir;

3.32. Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən müşavirə, konfrans və b. tədbirlərin keçirilməsi üçün otaq  hazırlayır;

3.33. Milli Arxiv İdarəsi, Azərbaycan Respublikası dövlət arxivlərinin və laboratoriyanın   otaqlarının, həmçinin  onların həyətlərinin təmizlənməsini təşkil edir;     

        Dövlət əmlakını qorunmasını təmin edir:

3.34. Milli Arxiv İdarəsinin, Azərbaycan Respublikası dövlət arxivlərinin,  laboratoriyanın və   ARDA Bakı  filiallının  binalarının  mühafizəsini təmin etmək ücün DİN-nin müvafiq  təşkilatları ilə müqavilə bağlayır və müqavilə üzrə öhtəliyin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

3.35. Milli Arxiv İdarəsi və Azərbaycan Respublikası dövlət arxivlərinin ərazisi daxilində  qoyulmuş buraxılış rejiminin yerinə yetirilməsini təmin edir;

 

IV.           Şöbənin hüquqları  

      Şöbəyə aşağıdakı hüqüqlar verilir:

4.1 Bank idarələrinə təqdim olunan pul və ödəmə sənədlərini  imzalamaq;

4.2. Üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirmək ücün respublika  dövlət arxiv idarələrindən    materiallar almaq;

4.3. Maliyyə-təsərrüfat işinin təşkili, uçotu və hesabatın tərtibatı və təkmilləşdirilməsi,  texniki təçhizat məsələləri ilə əlaqədar olaraq respublika  tabeliyində olan idarələrə  göstərişlər verir;

 4.4.  Avadanlıq və inventarin eldə edilməsi, binaların əsaslı  surətdə tikintisinin aparılması və  s. məqsədlər üçün idarənin maliyyə vəsaitini müəyyənləşdirir və Milli Arxiv İdarəsinin şöbələrindən və Respublıka dövlət arxivlərindən əsaslandırılmış hesabatlar alır;

4.5.  Milli Arxiv İdarəsinin kollegiyasında şöbənin profilinə uyğun  məsələlərə baxmaq ücün sənədlər hazırlayır, rəhbərliyin  qəbul etdiyi qərarın yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

4.6.  Azərbayçan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,  Dövlət Statistika Komitəsi, başqa nazirlik və idarələrlə maliyyə-təsərrüfat məsələləri üzrə öz səlahiyyəti  daxilində işgüzar    əlaqələri həyata keçirir.

 

V.            Şöbənin işinin təşkili

5.1. Şöbə öz fəaliyyətini demokratik əsaslar üzərində qurur. Şöbənin işinin təşkili, işçilərin mükafatlandırılması və çəzalandırılması məsələlərınə şöbə əməkdaşlarının yığıncağında baxılır;

5.2. Şöbədə işçilərin əməyinin təşkili həmin şöbənin əməkdaşlarının vəzifə təlimatlarında göstərilən vəzifə bölgüsü əsasında həyata  kecirilir;

5.3. Şöbəyə Milli Arxiv İdarəsinin  rəisi tərəfindən vəzifəyə təyin  edilən və işdən azad  olunan müdir başçılıq edir.  Müdir  şöbənin bütün işini təşkil edir,

şöbənin üzərinə qoyulmuş tapşırıq və funksiyalar üzrə işlərin vaxtında yerinə yetirilməsinə və keyfiyyətinə, nizam-intizam vəziyyətinə  tam məsuliyyət daşıyır,

şöbənin səlahiyyətinə daxil olan bütün məsələlər üzrə Milli Arxiv İdarəsini təmsil edir.

 

5.4. Şöbə İdarənin maliyyə vəsaitləri ilə  təmin olunması, mühasibat ucotunun  və hesabatının düzgün aparılması, texniki təchizatının  vəziyyəti ücün məsuliyyət daşıyır.Bugün: 878
Dünən: 1037
Bu həftə: 2776
Son həftə: 6131
Bu Ay: 24451
Son Ay: 22362
Bu İl: 226639
Ümumi: 884322
884322